Room Types

Below you can find a list of all 319 types of room that can be found at USW. To help you browse the list we have grouped them by function. Select a room type to show all the rooms of that type across our campuses.

Room type name
Ystafell Ymolchi
Ystafell Wely
Lletyau
Ystafell Fyw
Stordy Archif
Ystafell Cofnodion Archif
Gweinyddol
Ardal Ffeilio
Swyddfa
Stiwdio Hysbysebu
Stiwdio Celf
Ystafell Addysgu Celf
Stiwdio Ddylunio
Stiwdio Graffeg
Stiwdio Ddarlunio
Stiwdio Cipio Delweddau
Stiwdio Dylunio Mewnol
Hysbysebu, Dylunio a Darluniad
Stiwdio Bywlunio
Ystafell Gyflwyno
Stiwdio Diweddu Argraffu
Stiwdio Animeiddio ac Effeithiau Gweledol
Ystafell Creu Modelau Animeiddio
Stiwdio Animeiddio
Stiwdio Animeiddio Cyfrifiadurol
Stiwdio Cipio Sgrin Werdd
Ystafell Cipio Symudiadau
Animeiddio, Graffeg Symudol ac Effeithiau Gweledol
Fferm Rendro
Stiwdio Cipio Stop Symud
Stiwdio Graffeg Symudol ac Effeithiau Gweledol
Ystafell ATM
Ystafell y Boeler
Ystafell Fideo CCTV
Glanhawyr
Ystafell Gyfathrebu
Pibell Codi Sych
Cwpwrdd Trydanol
Swyddfa'r Trydanwr
Is-orsaf Drydan
Storfa Gwrtaith
Garej
Ystafell Mesurydd Nwy
Ystafell Isadeiledd
Cwpwrdd TG
Ystafell LAN
Ystafell Bost
Ystafell Peiriant
Ystafell Peiriannau
Swyddfa'r Plymwr
Ystafell Bost
Ystafell argraffu
Ystafell Daflunio
Ystafell y Pwmp
Stordy Sbwriel
Swyddfa Ddiogelwch
Ystafell Gweinydd
Ystafell Offer Swyddfa
Ystafell Swits
Ystafell Offer Swits
Isadeiledd Adeilad a Campws
Ardal Trin Gwastraff
Bar
Ystafell Boteli
Caffi
Seler
Arlwyo
Ardal Fwyta
Neuadd Fwyd
Ystafell Golchi Llestri
Loceri Merched Arlwyo
Ystafell Lletygarwch
Cegin
Storfa'r Gegin
Loceri Dynion Arlwyo
Bwyty
Ardal Paned i Staff
Ardal Peiriannau Gwerthu
Ystafell Newid Babanod
Ystafell Bwydo Babanod
Ystafell Gweithgareddau Gofal Plant
Ystafell Babanod Gofal Plant
Ystafell Crud Gofal Plant
Gofal Plant
Meithrinfa Gofal Plant
Ystafell Gofal Plant
Ystafell Plant Bach Gofal Plant
Ystafell Cynllun Chwarae/Staff
Stiwdio Golygu Sain
Labordy Gemau Cyfrifiadurol
Ystafell Golygu Cyfryngau
Ddiwydiannau Creadigol (Cyffredinol)
Gwagle Creadigol Agored
Ystafell Llyncu Sain
Labordy Seiberfforensig
Labordy Ymchwil Seiberfforensig
Seiberddiogelwch
Labordy Seiberddiogelwch
Labordy Ymchwil Seiberddiogelwch
Ystafell Addysgu Cynnal a Chadw Awyrennau: Afioneg
Gweithdy Cynnal a Chadw Awyrennau
Darlithfa Cynnal a Chadw Awyrennau
Storfa Cynnal a Chadw Awyrennau
Ystafell Addysgu Cynnal a Chadw Awyrennau
Gweithdy Afioneg
Gweithdy Cyfansawdd Glân
Y Tŷ Gwactod a Chywasgu
Ystafell Dylunio Cyfrifadurol
Labordy Concrid
Labdory Rheoli ac Offeryniaeth
Labordy Rheoli, Pŵer ac Ynni Adnewyddadwy
Gweithdy Cyfansawdd Budr
Labordy Electroneg
Stiwdio Electroneg
Ystafell Efelychu Hedfan
Gweithdy Tyrbinau Nwy
Labordy Geodechneg
Peirianneg
Ardal Gwaith Trwm
Gweithdy Peiriannau
Labordy Deunyddiau
Labordy Mecaneg a Deunydd
Labordy Mecaneg
Stiwdio NDT
Ystafell Newidydd Pŵer
Gweithdy Rhybedu
Labordy Rocedeg
Ardal Strwythurol
Ardal Profi Strwythurol
Gweithdy Systemau
Ystafell Weithio i Staff
Gweithdy
Ystafell Chwyddseinydd
Digwyddiadau
Swyddfa Docynnau
Ystafell Gotiau
Ystafell Werdd
Ystafell y Caplaniaeth
Ystafell Gweddio a Fyfyrio y Caplaniaeth
Ystafell Weddi
Ffydd
Ardal Fyfyrio
Stiwdio Dylunio Ffasiwn
Ffasiwn
Gweithdy Creu Ffasiwn
Stiwdio Ffasiwn
Porth Car Tŷ Lleoliadau Trosedd
Labordy Troseddwreg
Fforensig
Labordy Delweddu Digidol
Labordy Ymchwil Fforensig
Ystafell Glanhau Offer
Storfa Offer
Gweithle Anffurfiol
Ystafell Baratoi Labordy
Llyfrgell
Cyntedd
Lolfa
Ystafell Adnoddau Mathemateg
Ystafell Benthyca Offer Cyfryngau
Ystafell Arsylwi
Cyffredinol
Cyfleuster Rhannu Desgiau Myfywyr Ymchwil Ôl-raddedig
Derbynfa
Labordy Ymchwil
Ystafell Adnoddau
Ystafell
Llwyfan
Stiwdio
Ystafell Adnoddau Technegol
Ystafell y Technegydd
Mynedfa'r Theatr
Seddi'r Theatr
Ystafell Amlbwrpas
Ystafell Aros
Ystafell Drafod
Ystafell Addysgu Cydweithredol
Labordy Cyfrifiadurol
Ystafell Reoli Hydra Minerva
Ystafell Ymchwil Hydra Minerva
Ystafell Hydra Minerva
Labordy
Darlithfa
Ystafell Gweld Cyfryngau
Ffug Lys Barn
Labordy Cyfrifiadurol Mynediad Agored
Ystafell Prosiect
Ystafell Astudio'n Dawel
Labordy Roboteg
Ystafell Seminar
Ystafell Astudio i Fyfyrwyr
Ystafell Gwaith Myfyrwyr
Ystafell Addysgu
Addysgu Cyffredinol ac Astudio
Ardal Dysgu Trawsffurfio
Ystafell Efelychu Uned Achosion Brys
Ystafell Archwiliad, Asesiad Meddygol a Diagnostig
Y Gwyddorau Iechyd
Labordy Cyfansoddiad y Corff
Ystafell Reoli Cyflwyno Achos Meti
Labordy Techneg Ceiropracteg
Ystafell Driniaeth Ceiropracteg
Ystafell Practis Clinigol
Ystafell Reoli Efelychu Clinigol
Labordy Sgiliau Clinigol
Ystafell Efelychu Nyrsio Cymunedol
Ystafell Efelychu Gofal Critigol
Ystafell Archwiliad, Asesiad Meddygol a Diagnostig
Labordy Ffisioleg Ymarfer
Ystafell Efelychu Gofal Mamolaeth
Ystafell Efelychu Gofal Pediatrig
Ystafell Adfer
Ystafell Pelydr-X
Ystafell Hyfforddi Pelydr-X
Ystafell Newyddiaduraeth Ddarlledu
Ystafell Ddiweddu a Dybio
Ystafell Ôl-gynhyrchu
Stiwdio Radio
Ystafell Newyddion Teledu
Ystafell Gynhyrchu Teledu
Newyddiaduraeth a Cynhyrchu Ffilm/Teledu/Radio
Stiwdio Fideo a Podledu
Stiwdio Golygu Fideo
Dylunio Goleuo
Digwyddiad Byw a Goleuadau — 'Mini-Rig'
Stiwdio Dylunio Goleuo
Rig Goleuo (Ciwb)
Stiwdio Sain Byw
Labordy Opteg
Triniaeth Feddygol
Ystafell Cymorth Cyntaf
Ystafell Ymgynghori Meddygol
Ystafell Therapi
Ystafell Fwrdd
Cyfarfodydd
Gweithle Cydweithiol
Ystafell Gyfweld
Ystafell Gyfarfod
Ystafell Fideo-gynadledda
Amrywiol
Oriel Gelf
Ystafell Dân i'r Anabl
Ystafell Loceri
Stiwdio Ddawns
Stiwdio Ymarfer Dramâu
Ystafell Wisgo
Gweithdy Gwneud
Ystafell Cerddoriaeth Fyw
Ystafell Ymarfer/Cerddoriaeth Fyw
Ystafell Casglu a Dychwelyd Offer Cerdd
Stiwdio Celfyddydau Perfformio
Ystafell Ymarfer
Stiwdio Recordio
Ystafell Rheoli Perfformio/Recordio
Stiwdio Ymarfer Theatr
Theatr/Sinema
Stiwdio Dylunio Setiau Ffilm a Theledu
Celfyddydau Perfformio
Cwpwrdd Dillad
Ystafell Dywyll
Ffotograffeg
Stiwdio Ffotograffig
Ystafell Therapi Celf
Ystafell Gwnsela
Ystafell Therapi Chwarae a Theulu
Ystafell Therapi Cerddoriaeth
Ystafell Un-i-Un
Labordy Seicoleg
Seicoleg ac Astudiaethau Therapiwtig
Labordy Cysgu
Cyfleusterau Cyhoeddus
Tŷ Bach Anabl
Tŷ Bach y Dynion
Tŷ Bach Neillryw
Tŷ Bach y Merched
Adwerthu
Golchdy
Salon
Siop
Labordy Dadansoddi Offerynnol Uwch
Labordy Dadansoddi Offerynnol
Labordy Anatomeg/Biomecaneg
Labordy Ymchwil Dyfrol
Labordy Bioddeunydd
Storfa Gemegol
Labordy Paratoi Cemegion wedi'u Rheoli
Labordy Prosiect Ecoleg
Labordy Fformiwleiddio Deunydd Ynni
Labordy Profi Deunydd Ynni
Labordy Geowyddoniaeth
Storfa Gwydrau
Labordy Cemeg Ffisegol Anorganig
Labordy Offer
Storfa Gemegol Fewnol
Labordy Microbioleg
Labordy Microsgopeg
Gwyddoniaeth
Hwb Technoleg Geneteg Foleciwliadd
Labordy NMR
Labordy Cemeg Organig
Ystafell Baratoi
Ystafell Torri a Chaboli Cerrig
Ystafell Dadansoddi SEM a Phelydr-X
Ystafell Paratoi Samplau SEM
Labordy Paratoi Toddiant
Labordy Dadansoddi Biolegol Gwastraff a Dŵr Gwastraff
Labordy Dadansoddi Cemegol Gwastraff a Dŵr Gwastraff
Ystafell Ymgynnull
Ardaloedd Cymdeithasol
Ardal Dysgu Cymdeithasol
Ardal Gymdeithasu
Ystafell Staff
Bar Undeb y Myfyrwyr
Lolfa Undeb y Myfyrwyr
Clwb Nos Undeb y Myfyrwyr
Teras
Maes Chwarae 4G Artiffisial
Ystafell Newid Staff Academaidd
Ystafell Newid
Chwaraeon a Newid Cyfleusterau
Ardal Wahanu'r Ystafell Newid
Ystafell Gyflyru
Ystafell Newid i'r Anabl
Ystafell Gawod i'r Anabl
Ystafell Newid Merched
Ystafell Gawod Merched
Ystafell Newid Staff Benywaidd
Campfa
Ystafell Newid Dynion
Ystafell Gawod Merched
Ystafell Newid Staff Gwrywaidd
Ystafell Fwyta
Ystafell Dadansoddi Nodiant
Sawna
Ystafell Gawod
Neuadd Chwaraeon
Ystafell Newid Chwaraeon Swyddogol
Ystafell Therapi Chwaraeon
Cwrt Sboncen
Ystafell Cryfhau a Chyflyru
Ystafell Driniaeth
Cawodydd Neillryw
Oriel Gwylio
Ystafell Codi Pwysau
Cymorth Myfyrwyr
Canolfan Gyngor
Ystafell Les
Ystafell Ddosbarth Cynradd
Hyfforddi Athrawon
Labordy Gwyddoniaeth Hyfforddi Athrawon
Hyfforddiant
Ystafell Hyfforddi